Meistä

Pedaali ry on Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen ainejärjestö, jonka varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijat. Pedaali ry on myös Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL ry) jäsenjärjestö, joten Pedaaliin kuuluminen mahdollistaa myös SOOLin jäsenyyden. Pedaali ry:n tärkein tehtävä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta, oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä pyrkiä omalta osaltaan kehittämään ja ylläpitämään musiikinopettajakoulutuksen laatua.

Pedaali ry on pieni mutta aktiivinen ainejärjestö, jossa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Hallitus pyrkii vastaamaan jäsenistön toiveisiin ja olemaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa sekä oman jäsenistönsä että muiden musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (MUTKU) toimijoiden kanssa. MUTKUn ulkopuolella Pedaali ry tekee yhteistyötä muiden taide- ja kasvatusalan oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa, eniten Jyväskylän yliopiston muiden opetusalan ainejärjestöjen ja Suomalaisen Musiikkikampuksen ainejärjestöjen kanssa sekä valtakunnallisesti muiden musiikkikasvatuksen ainejärjestöjen kanssa. Näkyvin osa Pedaali ry:n toimintaa ovat monipuoliset tapahtumat. Perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa fuksiaiset, Musican pikkujoulut, vappuhulinat ja ainejärjestön vuosijuhlat. Lisäksi Pedaalilla on liikuntatoimintaa ja oma verenluovutusryhmä.

Pedaalin toimintaa pyörittävän hallituksen jäsenistä ja heidän tehtävistään voi lukea  täältä.Liity jäseneksi

Liittyäksesi Pedaali ry:n jäseneksi, tulee sinun olla musiikkikasvatuksen opiskelija (pää- tai sivuaineinen) ja sinun tulee maksaa Pedaali ry:n jäsenmaksu. Vuoden jäsenmaksu on 5€ ja koko opiskelun kattava jäsenyys maksaa 20€. Maksaessasi jäsenyyden suostut, että tieto jäsenyydestä voidaan luovuttaa Jyväskylän yliopistolle opiskelijastatuksen tarkastamista varten. Muistathan, jotta voit kuulua SOOLiin, tulee sinun kuulua myös Pedaaliin.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu KideApp-sovelluksen kautta. Jäsenyyden voit ostaa klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Täytä tietosi ja lisää myös sähköposti-osoitteesi tai puhelinnumerosi, mikäli sinuun tarvitsee olla yhteydessä jäsenyyteesi liittyen. Todistat Pedaali ry:n jäsenyytesi näyttämällä sen kide.appista ja löydät jäsenyytesi lompakon kohdasta "jäsenyydet".

https://kide.app/memberships/a306619c-a5a3-422a-9613-9e388e034f37 
Pedaali ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Pedaali ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoiden edunvalvojana sekä tiedottaa opiskelijoille ajankohtaisista opintoihin ja tulevaan ammattiin liittyvistä asioista.

Pedaali ry on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäsenyhdistys ja se pitää yhteyttä muihin taide- ja kasvatusalan oppilaitoksiin ja opiskelijajärjestöihin. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden yhteistoimintaa ja viihtyvyyttä opintomatkoja, konsertteja yms. tilaisuuksia järjestämällä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat. Kannatusjäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja sen toiminnan tukemisesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, joiden suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrää yhdistyksen syyskokous 1.9.-31.8. väliseksi ajaksi. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseniä harkintansa mukaan. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen virkailijoina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja. Hallitus valitsee virkailijat keskuudestaan yhdeksi toimikaudeksi yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokouksessa lukuun ottamatta puheenjohtajaa, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Yhdistystä edustaa ja sitä johtaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 6-11 muuta vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi, mitä puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10§

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

11§

Yhdistyksen hallituksen on päätettävä tilit siten, että ne voidaan antaa toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

12§

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle ilmoittamalla kokouksesta Pedaalin jäsenille tarkoitetulla sähköpostilistalla vähintään viittä arkipäivää aikaisemmin. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolmea arkipäivää aiemmin.

13§

Toimikautenaan hallituksen tulee kutsua yhdistys koolle syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä ja kevätkokoukseen huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on äänioikeus. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5) Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6) Käsitellään seuraavan vuoden talousarvio.

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

8) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet kalenterivuodeksi kerrallaan.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Hyväksytään esityslista kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

5) Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.

6) Käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille.

8) Määrätään jäsenmaksujen suuruus.

9) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin , että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun kokouksen pitämistä on asianmukaisesti vaadittu.

15§

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

16§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous saatuaan asiasta perustellun lausunnon hallitukselta. Muuttamispäätökseen tarvitaan enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous saatuaan asiasta perustellun esityksen hallitukselta. Purkamispäätökseen tarvitaan enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun sen on edellä mainitulla äänten enemmistöllä vahvistanut vähintään kuukauden kuluttua pidetty uusi yhdistyksen kokous. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä musiikkikasvatusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

18§

Sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

19§

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.